Opóżniony lot - prawo do odszkodowania - tanie bilety lotnicze

tanie bilety lotnicze

TANIEJ LATAJĄ TYLKO PTAKI ®

Przejdź do treści
Linie lotnicze mogą być pociągnięte do odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku opóźnień (do ± 4800 euro), za uszkodzenia i utratę bagażu (do ± 1200 euro) oraz za śmierć lub obrażenia odniesione w wypadkach. Linie lotnicze nie ponoszą jednak odpowiedzialności, jeżeli podjęły wszelkie uzasadnione środki w celu uniknięcia szkód lub jeśli podjęcie takich środków było niemożliwe.
W przypadku wypoczynku zorganizowanego Organizatorzy wycieczek turystycznych muszą przedstawić dokładne informacje na temat zarezerwowanej imprezy turystycznej, spełnić zobowiązania umowne oraz zapewnić pasażerom ochronę na wypadek niewypłacalności organizatora.

Duże opóźnienia
Mogą Państwo żądać zwrotu należności za bilet, jeśli opóźnienie wynosi co najmniej pięć godzin, jednak tylko w przypadku rezygnacji z lotu.

Odwołanie lotu
Mają Państwo prawo do odszkodowania fi nansowego, o ile nie zostali Państwo poinformowani o odwołaniu lotu 14 dni przed odlotem lub zaoferowano Państwu zmianę planu podróży w podobnych ramach czasowych, lub jeżeli przewoźnik lotniczy może udowodnić, że odwołanie jest spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności.

Odmowa przyjęcia na pokład
Może Państwu przysługiwać odszkodowanie w wysokości od 125 euro do 600 euro, w zależności od odległości przelotu i opóźnień  spowodowanych zmianą trasy podróży.

Pomoc linii lotniczych
W zależności od okoliczności, jeżeli odmówiono Państwu przyjęcia na pokład lub Państwa lot został odwołany bądź opóźniony, mają Państwo prawo do uzyskania pomocy (wyżywienie, komunikacja i zapewnienie noclegu, jeśli zaistnieje taka konieczność). W przypadku odmowy przyjęcia na pokład lub odwołania lotu przewoźnik może Państwu zaproponować możliwość kontynuowania podróży lub zwrotu pieniędzy za bilet.

Szczegółowe informacje oraz lista krajowych organów odpowiedzialnych za egzekwowanie tych praw jest dostępna pod adresem:
http://apr.europa.eu
Pragną Państwo uzyskać więcej informacji?
Proszę zadzwonić pod bezpłatny numer telefoniczny* jednakowy dla wszystkich krajów UE, w godzinach działania serwisu (9.00 – 18.30 czasu środkowoeuropejskiego, od poniedziałku do piątku).
00 800 6 7 8 9 10 11
* Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej nie umożliwiają dostępu do numerów 00 800 lub pobierają opłaty za takie połączenia. W  niektórych przypadkach takie rozmowy prowadzone z budki telefonicznej lub z hotelu mogą podlegać opłacie.
http://apr.europa.eu
http://air-ban.europa.eu
W połączeniach spoza UE obowiązują normalne stawki): (32-2) 299 96 96

Wszelkie roszczenia prawne lub działania podejmowane w przypadku sporu powinny być oparte jedynie na przedmiotowych tekstach prawnych, które znajdują się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Opublikowane przez Komisję Europejską, Dyrekcję Generalną ds. Energii i Transportu, BE-1049 Bruksela.

Skargę na naruszenie przez przewoźnika lotniczego postanowień  rozporządzenia nr 261/2004/WE można wnieść do Prezesa Urzędu Lotnictwa  Cywilnego dopiero po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej u przewoźnika.
Skargę na naruszenie przez przewoźnika lotniczego postanowień  rozporządzenia nr 261/2004/WE można wnieść do Prezesa Urzędu Lotnictwa  Cywilnego tylko i wyłącznie w sytuacji:
  • Odmowy przyjęcia na pokład wbrew woli pasażera.
  • Odwołania lotu.
  • Dużego opóźnienia lotu.

Do skargi powinni Państwo załączyć:
  • Kopię reklamacji skierowanej do przewoźnika.
  • Kopię odpowiedzi udzielonej przez przewoźnika na reklamację.
  • Kopię potwierdzenia rezerwacji na dany lot.
  • Podanie (skarga) wniesiona do Prezesa ULC powinna być  wniesiona na piśmie oraz własnoręcznie podpisana przez wszystkich  wnoszących, albo ich pełnomocnika.
  • Podanie (skarga) wniesiona do Prezesa ULC drogą  elektroniczną powinna być podpisana za pomocą kwalifikowanego podpisu  elektronicznego, może być również złożona za pomocą profilu zaufanego  e-puap.
Ponadto: postępowanie kończy się wydaniem przez  Prezesa ULC decyzji administracyjnej, w której Prezes ULC określa zakres  naruszenia i termin jego usunięcia.

Skargę wraz z załącznikami należy wysłać do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego na adres:
ul. Marcina Flisa 2, 02-247 Warszawa

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego RP
© Airbus.pl   1992 - 2023
  Reisebus® Czas Podróży®
Aleja Wolności 1 (DHU Kwadraty),
Częstochowa, Polska
310 tys. zadowolonych Klientów.
The website owner is not affiliated or otherwise linked with or authorized by Airbus SAS, France, or its affiliated companies. Airbus SAS is the registered owner of the "AIRBUS" trademark worldwide. Any use of trademark, trade name, logo, icon and domain names in connection with the “AIRBUS” trademark or any copyrighted works or content on the websites under https://airbus.pl/ is not controlled by or linked to Airbus SAS and its affiliates. The latter is not responsible for and does not endorse or accept responsibility over the trademark “AIRBUS”, any copyright or content or related use on these websites.
Wróć do spisu treści